SkietaktiwiteiteTakskietdae

Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender vir die skietdae.
Die koste is R110 vir die hele dag se skiet en sluit die teikens in. Die baanfooi is betaalbaar op die 300m-baan by die tak se baanoffisier - moenie by die hek registreer en betaal nie.
Die skuts kom vanaf 7:00 by die baan bymekaar. Nadat die teikens opgestel is, is daar eers kans om in te skiet – daarna begin die amptelike oefeninge.

 • Oor- en oogbeskerming is verpligtend.
 • Bring alle vuurwapens elkeen in sy eie doelgemaakte sak/kas. Bring ‘n skietmat/seil.
 • Skietstokke word toegelaat met sekere oefeninge.

Let wel: Spesiale reeling ivm handwapens op die 300m-baan:

 • Handwapens moet veilig gemaak word en aan die baanoffisier verklaar word voordat die baan betree word.
 • Skuts mag nie handwapens aan hul persoon dra nie, ongeag of dit veilig verklaar is. Handwapens moet 'n veilige toestand in sy eie sak/tas op die baan gedra word.

 Daar is dikwels worsbroodjies en koeldrank te koop, maar bring gerus jou eie eet- en drinkgoed.

Let wel: Alkohol is ten alle tye verbode op alle skietbane.

 


Aanwysings na Rooikraal skietbaan


 

Branch Shooting Days


The branch shooting days are held on the Rooikraal range. Below is a map with coordinates. Refer to the branch calendar for the shooting days.
The cost is R110 for the whole day’s shooting and also includes the targets. The fee is payable on the 300m range to the branch's range officer. Do not register & pay at the gate.
The members arrive at about 7:00 at the range. After the targets have been set up, there is an opportunity to sight rifles, after which the official exercises start.

 • Ear and eye protection are mandatory.
 • Please bring all firearms each in their own bag/case. Bring a shooting mat.
 • Shooting sticks are allowed on some exercises.

Please note: Special rule regarding handguns on 300m range:

 • Handguns must be made safe and must be declared to the range officer before entering the range.
 • Handguns may not be carried on your person, regardless of whether it is declared safe. Handguns must be carried in a safe condition in its own bag/case.

Often, boerewors rolls and cold drinks are available, but you are welcome to bring your own food & drink.

Please note: Alcohol is prohibited on all ranges at all times.

 


Directions to Rooikraal shooting range


 

President / Intertak Spanskiet / Sportskiet Kompetisie 5 Maart 2022

 

Oosrand Tak bied vanjaar ‘n streek skiet aan op 5 Maart 2022 te Rooikraal Skietbaan.

Sluitings datum 17 Februarie 2022 om 12H00

 • Die Intertak Span- en Presidentskiet sal gelyktydig aangebied word.  Die skuts skiet elkeen op hul eie teiken vir ‘n individuele telling wat dan ook gebruik word om ‘n spantelling te bereken.
 • Die Sportskiet word terselfdertyd op 'n aparte baan aangebied, dit sal dus onmoontlik wees om aan beide die President- en Sportskiet deel te neem.

Die skuts skiet elkeen op hul eie teiken vir ‘n individuele telling wat dan ook gebruik word om ‘n spantelling te bereken.

Geen veranderings aan die spanne sal na registrasie toegelaat word nie.

Gebruik asseblief slegs geregistreerde spanname.

Spanne en/of skuts van takke buite die streek is ook welkom om aan die skiet deel te neem.

Die getal skuts sal beperk word tot 100, dus skryf maar vroegtydig in.

Skietstokke sal geweeg word!!

 

REGISTRASIE

 • Ons vra dat u en u geselskap [skut of nie-skut] asseblief die Vrywarings Registers as ook die baan register die oggend met u aankoms sal teken sowel as die SAJWV tablet.
 • Registrasie begin reeds om 06h45 die oggend en ons wil stiptelik 07h45 begin met die opening.
 • Inskiet van gewere sal vanaf 07h00 tot 07h40 op die 300m baan plaasvind. Skuts wat wil instel moet asseblief onmiddelik na registrasie by die 300m baan aanmeld. GEEN Inskiet na die opening nie.

 

Die program vir die dag

 • Registrasie: 06h45 - 07h40
 • Inskiet: 07h00 - 07h40 (geen voertuie op die baan behalwegestremdes)
 • Opening, Orde en Veiligheid: 07h45 - 08h00
 • Vlakte
  • 1ste aflos: 08h15
  • 2de aflos: 09h00
  • 3de aflos: 09h45
  • 4de aflos: 10h30
 • Bosveld
  • 1ste aflos: 11h15
  • 2de aflos: 12h00
  • 3de aflos: 12h45
  • 4de aflos: 13h30
 • Punte Verwerking: 14h00
 • Prysuitdeling: 15h00

 

SKIETBAANREëLS

 • SAJWV skietbaan reëls sal van toepassing wees vir die dag se skiet aktiwiteite. Vergewis u asb van die reëls. Enkele reëls en vra sal hanteer word tydens die veiligheids inligting sessie.
 • Met u inskrywing aanvaar ons dat u die reëls gelees het en onderneem om dit na te kom.
 • Dispuut komitee kostes beloop R300-00 (terugbetaalbare deposito indien dispuut slaag) en is vooraf betaalbaar

 

KOSTES

 • Die kostes per skut beloop R380-00 vir die President en Intertak Spanskiet.
 • U inskrywing geld sluit die volgende in:
 • Elke skut skiet op ‘n nuwe teiken Vlakte en Bosveld
 • Balkie – deelname President skiet
 • Medaljes – 1ste drie plekke per klas
 • Balkie – Top 20

 

Daar sal verversings en ligte etes te koop aangebied word tydens die kompetisie. Ondersteun gerus Landi se Kospit

 

Bank besonderhede vir die betaling van inskrywings gelde is:

 • Bank: ABSA
 • Rekening naam: SAJWV Oosrand
 • Rekening nr: 260 188 267
 • Takkode: 632 005
 • Verwysing: “P” + Lidnommer + Van (“P” + Van, Voorletters indien jy nie n lid nommer het nie)

 

Ons vra dat u asb die volgende sal saambring:

COVID19: Masker, sanitiser en al die regulasies en protokolle wat die blootstelling en verspreiding van COVID19 beperk

Vir die skiet:

 • Vuurwapenlisensies - NOODSAAKLIK
 • Skietstokke - Maksimum 2.4 kg wat voldoen aan die SAJWV spesifikasies. Sou jou stokke nie voldoen aan die vereistes nie sal jy nie toegelaat word om dit te gebruik nie.
 • Oog- en Oor Beskerming - Is verpligtend en moet self voorsien word.
 • Geweersakke/ tasse - Gewere te alle tye in sakke/tasse voor en na aflosse
 • Skietstoel en –mat

Na afloop van die skiet - Drinkgoed, U eie stoel, en koelte (bv son sambreel)

 

Orde reëlings vir die dag:

 • Indien meer as een van u van dieselfde wapen gebruik maak, vra ons dat u dit duidelik vir ons vooraf sal deurgee sodat ons u in verskillende aflosse kan indeel.
 • GEEN HANDWAPENS SAL AAN U PERSOON TYDENS U DEELNAME AAN DIE SKIETOEFENINGE TOEGELAAT WORD NIE. DIT BETEKEN DAT U WEL ‘N VEILIG VERKLAARDE HANDWAPEN VOORAF EN NA AFLOOP VAN U SKIETOEFENINGE MAG DRA. ALLE HANDWAPENS MOET VEILIG VEKLAAR WORD DEUR DIE BAANOFFISIER TYDENS REGISTRASIE VANAF 06h45
 • SELFONE MAG SLEGS TYDENS SKIETOEFENINGE GEBRUIK WORD OM BALLISTIESE PROGRAMME TE GEBRUIK. ONS VRA VRIENDELIK OM DIE FOON OP “SILENT” TE SIT GEDURENDE DIE SKIETOEFENINGE

 

Kontak

 • Charl - 0813790153
 • Toni - 0832989196
 • Pieter - 0832898543
Attachments:
Download this file (Entry Form - Presidents Shoot 5 March 2022.pdf)Entry Form - Presidents Shoot 5 March 2022.pdf[Entry Form Presidents Shoot]312 kB
Download this file (Sportskiet Kompetisie Uitnodiging en Inskrywingsvorm.pdf)Sportskiet Kompetisie Uitnodiging en Inskrywingsvorm.pdf[Inskrywing Sportskiet]260 kB
Download this file (Inskrywing Vorm - President Skiet 5 Maart 2022.pdf)Inskrywing Vorm - President Skiet 5 Maart 2022.pdf[Inskrywingsvorm Presidentskiet]332 kB

Tak Aktiwiteite

 • Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

We have 123 guests and no members online