SkietaktiwiteiteTakskietdae

Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender vir die skietdae.
Die koste is R110 vir die hele dag se skiet en sluit die teikens in. Die baanfooi is betaalbaar op die 300m-baan by die tak se baanoffisier - moenie by die hek registreer en betaal nie.
Die skuts kom vanaf 7:00 by die baan bymekaar. Nadat die teikens opgestel is, is daar eers kans om in te skiet – daarna begin die amptelike oefeninge.

 • Oor- en oogbeskerming is verpligtend.
 • Bring alle vuurwapens elkeen in sy eie doelgemaakte sak/kas. Bring ‘n skietmat/seil.
 • Skietstokke word toegelaat met sekere oefeninge.

Let wel: Spesiale reeling ivm handwapens op die 300m-baan:

 • Handwapens moet veilig gemaak word en aan die baanoffisier verklaar word voordat die baan betree word.
 • Skuts mag nie handwapens aan hul persoon dra nie, ongeag of dit veilig verklaar is. Handwapens moet 'n veilige toestand in sy eie sak/tas op die baan gedra word.

 Daar is dikwels worsbroodjies en koeldrank te koop, maar bring gerus jou eie eet- en drinkgoed.

Let wel: Alkohol is ten alle tye verbode op alle skietbane.

 

Aanwysings na Rooikraal skietbaan

Branch Shooting Days

The branch shooting days are held on the Rooikraal range. Below is a map with coordinates. Refer to the branch calendar for the shooting days.
The cost is R110 for the whole day’s shooting and also includes the targets. The fee is payable on the 300m range to the branch's range officer. Do not register & pay at the gate.
The members arrive at about 7:00 at the range. After the targets have been set up, there is an opportunity to sight rifles, after which the official exercises start.

 • Ear and eye protection are mandatory.
 • Please bring all firearms each in their own bag/case. Bring a shooting mat.
 • Shooting sticks are allowed on some exercises.

Please note: Special rule regarding handguns on 300m range:

 • Handguns must be made safe and must be declared to the range officer before entering the range.
 • Handguns may not be carried on your person, regardless of whether it is declared safe. Handguns must be carried in a safe condition in its own bag/case.

Often, boerewors rolls and cold drinks are available, but you are welcome to bring your own food & drink.

Please note: Alcohol is prohibited on all ranges at all times.

Directions to Rooikraal shooting range

 


Edenvale President- & Intertakspanskiet 27 April 2019 

Geagte kollegas
Edenvale-tak nooi u uit om die President en Intertak span-skietkompetisie wat op 27 April 2019 by die Rooikraal Skietbaan gehou word, te betree. Die twee kompetisies vind gelyktydig plaas.
Elke persoon sal op hul eie teiken skiet, telling sal tel op individuele en spanresultate op die dag.
Individue mag in enige van die volgende klasse skiet: Oop klas, B-klas of C-klas Dames klas, Junior klas (18 jaar en jonger) of Senior klas (65 jaar of ouer). Dieselfde kompetisie reëls sal van toepassing wees op alle klasse en almal sal dieselfde teikens skiet.

Die kompetisie is beperk tot 100 inskrywings. Voorkeur sal gegee word aan takke in die Gauteng Suid-Oosstreek. Inskrywings sluit op 16 April 2019.

Dear Colleagues
Edenvale Branch invites you to enter the President and Inter Branch Team Shooting competition that will be held at Rooikraal Shooting range on the 27th April 2019.
The two competitions will take place simultaneously. Each person will shoot on their own target, scores will count towards individual and team results on the day.
Individuals may shoot in any one of the following classes: Open- class, B – class or C- class Ladies class, Junior class (18 years and younger) or Senior class (65 years or older)
The same Competition rules will apply to all classes and everyone will shoot the same targets.

The competition is limited to 100 entries. Preference will be given to Branches in the Gauteng South East Region. Entries close on the 16th April 2019.

 Presidentskiet 4 Mei 2019

Oosrand-tak sal weer 'n Presidentskiet aanbied op 4 Mei 2019 op die Rooikraal-skietbaan. Inskrywingsvorm is aangeheg.

Kontak Charl Annandale - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

President's shoot 4 May 2-019

Oosrand branch will again host a Preident's shoot on 4 May 2019 at the Rooikraal range. Entry forms are attached.

Contact Charl Annandale - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tak Aktiwiteite

 • Skietaktiwiteite

  Takskietdae Ons tak skietdae word gehou op die Rooikraal-skietbaan. Hieronder is ‘n kaart en koordinate. Verwys asb. na die takkalender Read More
 • Ledevergaderings

  Ons lede soek ook na geleenthede waar hulle informeel kan kuier saam met ander jagters. Dis dan presies wat lede Read More
 • Opleiding

  Toegewyde Jagter, Toegewyde Sportskut en Baanoffisier opleiding word op 'n adhock basis aangebeid sodra daar behoefte is. Kontak asb. die Read More
 • Vleisverwerking

  Op 14 Oktober het Pieter, Johan Jansen en Hendrik de Beer die vleisverwerkingskursus aangebied aan sowat 25 belangstellendes. Vroegoggend, is Read More
 • 1

We have 37 guests and no members online